Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Omgeving

Omgeving

Bij elk vastgoedproject, hoe klein of hoe groot ook, dient zowel de burger als de professioneel rekening te houden met de verschillende bepalingen en procedures die van stedenbouwkundige of milieutechnische aard zijn. De regelgeving die door de overheden wordt uitgevaardigd is onderhevig aan vele wijzigingen en niet altijd gemakkelijk om op te volgen. Dat brengt vaak onbewuste overtredingen en dure betwistingen met zich mee.

De regelgeving is fragmentair van aard en is m.a.w. in verschillende rechtsbronnen is terug te vinden. Een analyse vergt dan ook steeds een onderzoek van de ‘planologische context’ en een nazicht van de stedenbouwkundige (reglementaire) voorschriften, alvorens ze aan de werkelijk bestaande toestand kan worden getoetst.

In elke fase van het bouw-of vergunningsproces of bij de koop of verkoop, is professionele bijstand over alle aspecten van het omgevingsrecht geen overbodige luxe. Het gaat dan heel concreet om het correct toepassen van de regels rond bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, het milieurecht, het strafrecht, of het vastgoedrecht.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

  • Omgevingsvergunningen: (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, verkavelingsvergunning, natuurvergunning, socio-economische vergunning): adviesverlening, begeleiding bij indiening aanvraag, administratieve beroepsprocedures, procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of burgerlijke rechtbanken;
  • Handhaving stedenbouw-, straf- en milieurecht: adviesverlening, begeleiding van dossier/herstel, verweer bij een adviesaanvraag bij Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, bijstand/voorbereiding bij het politioneel verhoor, procedures voor de burgerlijke rechtbank en het strafgerecht, nazorg (cf. advisering in het raam van vrijwillig herstel, aanpassingswerken, etc.);
  • Ruimtelijke planning: adviesverlening m.b.t. de draagwijdte of interpretatie van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, bezwaarschriften in het raam van het openbaar onderzoek, procedures bij de Raad van State;
  • Bodemverontreiniging en grondverzet: advies en bijstand bij overdracht van grond, analyse koop/verkoopovereenkomsten, bijstand bij procedure ‘overdracht’ (cf. oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject, vrijstelling onderzoeks- en saneringsplicht (‘statuut onschuldig eigenaar of bezitter’), versnelde overdracht, nazorg, etc.), advisering en bijstand bij geschillen of procedures m.b.t. grondverzet;
  • Onteigeningsrecht: advisering en bijstand bij het voeren van onderhandelingen, het voeren van procedures voor de bevoegde rechtbanken;
  • Environmental due diligence: uitvoering van een ‘risk assessment’ in het raam van overnames, fusies, etc. van ondernemingen;
  • Vastgoedrecht: advisering en contractanalyse, procedures voor de bevoegde burgerlijke rechtbanken (cf. vernietiging, prijsvermindering, etc.);
  • Grond- en pandenbeleid, erfgoedbescherming, waterbeleid, natuurbehoudsrecht, etc.

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Marc Van Raemdonck
Marc Van Raemdonck
Advocaat Of Counsel

Gespecialiseerd in: publiek bouwrecht, privaat bouwrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Ronald Van Echelpoel
Ronald Van Echelpoel
Technisch Raadsman


Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak