Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Insolventie & Herstructurering

Insolventie & Herstructurering

Gerechtelijke reorganisatie (de voormalige Wet Continuïteit Ondernemingen – WCO)

Wanneer een onderneming tijdelijk haar schulden niet kan betalen of wanneer het voortzetten van de onderneming in gevaar komt, kan een gerechtelijke reorganisatie een oplossing zijn. Het doel is om de financiële moeilijkheden te overwinnen zodat het faillissement vermeden kan worden. Een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie biedt bescherming tegen schuldeisers voor een periode van in beginsel maximaal 6 maanden. Door de opschorting van betaling moet men de oude schuldeisers niet meer betalen en dit terwijl de schuldeisers zelf niet kunnen overgaan tot het vorderen van hun schulden.

De doelstelling van een gerechtelijke reorganisatie kan drieërlei zijn:

  • Het sluiten van een minnelijk akkoord met twee of meerdere schuldeisers;
  • Het sluiten van een collectief akkoord met alle schuldeisers;
  • De overdracht van het geheel of een deel van de onderneming onder gerechtelijk gezag.

Een onderneming in moeilijkheden kan ervoor opteren om onder toezicht van een door de rechtbank aan te stellen gedelegeerd rechter een minnelijk akkoord te sluiten met één of meerdere essentiële schuldeisers. Zij kan kiezen met welke schuldeisers zij onderhandelt, zonder dat zij alle schuldeisers bij het minnelijk akkoord dient te betrekken.

Opteert de onderneming voor een collectief akkoord, dan zal zij een reorganisatieplan dienen voor te leggen aan haar schuldeisers, waarbij wordt beoogd de bestaande schulden geheel of gedeeltelijk terug te betalen, gespreid over maximaal 5 jaar. De rechtbank zal een datum vaststellen waarop er zal worden gestemd over het reorganisatieplan. Het plan zal goedgekeurd zijn als de meerderheid van de aanwezige schuldeisers die met hun schuldvorderingen minstens de helft van alle verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, hun akkoord verlenen. Na de goedkeuring door de schuldeisers zal de rechtbank het reorganisatieplan homologeren. Na de homologatie zal het plan bindend zijn voor alle schuldeisers, ook zij die niet aan de stemming hebben deelgenomen of tegengestemd hebben.

Om ondernemingen in een uitzichtloze financiële precaire situatie toch de mogelijkheid te bieden nog rendabele delen of activiteiten van de onderneming over te laten, kan ook de al dan niet gedeeltelijke overdracht van de onderneming deel uitmaken van een gerechtelijke reorganisatie. Cruciaal hierbij is dat de schuldenaar de rendabele activiteiten uit de onderneming kan verkopen, waarbij een gedeeltelijke redding van de onderneming wordt vooropgesteld. De overnemer langs de andere kant wordt gevrijwaard van alle risico’s verbonden aan de onderneming-overdrager.

Vrijwillige vereffening

Bij een vrijwillige ontbinding en vereffening van een vennootschap geeft het bestuursorgaan aan de activiteiten van de vennootschap stop te willen zetten. Dat kan om verschillende redenen. Bijvoorbeeld slechte economische vooruitzichten, herstructurering of onenigheid tussen aandeelhouders of vennoten. Een vereffenaar kan deze vrijwillige vereffening van de vennootschap leiden.

Bij een vereffening moeten een hele reeks operaties plaatsvinden die tot doel hebben alle activa van de vennootschap te gelde te maken om hiermee de nog openstaande schulden af te lossen.  Het opmaken van het plan voor de verdeling van de bezittingen onder de schuldeisers wordt voor akkoord voorgelegd aan de rechtbank van koophandel, pas daarna kunnen de bezittingen onder de aandeelhouders of vennoten worden verdeeld.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

  • Het uittekenen van de verschillende opties die het insolventierecht biedt aan de onderneming voor een doorstart, overdracht of afbouw;
  • Bijstand bij het vermijden van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van insolventie;
  • Bijstand bij faillissement van de onderneming;
  • Optreden als professioneel vereffenaar van een onderneming;

Referenties


Klik hier

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Dirk Berckmans
Dirk Berckmans
Senior partner

Gespecialiseerd in: M&A, bestuur van vennootschappen, corporate governance, commerciële contracten, arbitrage en mediation

Lees meer
Ignace Kroos
Ignace Kroos
Partner

Gespecialiseerd in: handelsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht

Lees meer
Frederik Van Overtveldt
Frederik Van Overtveldt
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A,

Lees meer
Federico Wuyts
Federico Wuyts
Partner

Gespecialiseerd in: vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Vincent De Somer
Vincent De Somer
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, bouwrecht

Lees meer
Benny Backx
Benny Backx
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, informaticarecht, intellectuele rechten, insolventierecht

Lees meer
Noëmi Callaert
Noëmi Callaert
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, M&A

Lees meer
Marc Van Raemdonck
Marc Van Raemdonck
Advocaat Of Counsel

Gespecialiseerd in: publiek bouwrecht, privaat bouwrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak