Zoeken

De sociale inspectie is niet tevreden: wat nu?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De sociale inspectie is niet tevreden: wat nu?

De sociale inspectie is niet tevreden: wat nu?

21 jun 2022

Stel, u krijgt een sociaal inspecteur over de vloer en er wordt een inbreuk vastgesteld. Waaraan kan u zich dan verwachten? 

Het is zo dat sociaal inspecteurs op basis van artikel 21 van het Sociaal Strafwetboek beschikken over een ruime beoordelingsbevoegdheid bij het bepalen van de maatregelen die zij nemen. Welke maatregel het uiteindelijk zal worden, hangt niet alleen af van de ernst van de inbreuk, maar ook van uw houding als werkgever en eventueel ook de bijzondere toestand waarin uw onderneming zich bevindt. 

De inspecteur kan na afloop van een controle doorgaans overgaan tot:

 1. Het geven van informatie en advies
 2. Het geven van een waarschuwing. De sociaal inspecteur zal u informeren over de toepasselijke regelgeving en u vervolgens verzoeken de inbreuk recht te zetten, doorgaans binnen een welbepaalde termijn.
 3. Het opleggen van een regularisatie. De sociaal inspecteur zal u verzoeken de inbreuk, bijvoorbeeld het niet correct uitbetalen van een overloontoeslag, recht te zetten met terugwerkende kracht. Doorgaans gaat het dan om een periode van drie jaar terug in de tijd. Let wel: indien u dit weigert, zal de inspecteur overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal. 
 4. Het opstellen van een proces-verbaal. Stelt de sociaal inspecteur een zwaardere inbreuk vast, bijvoorbeeld een niet-aangegeven tewerkstelling (“zwartwerk”), of heeft u zich na een uitdrukkelijke aanmaning niet in regel gesteld, dan wordt meestal een proces-verbaal opgemaakt. U ontvangt dan een kopie binnen een termijn van 14 dagen. Een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk heeft een bijzondere bewijswaarde: de feiten die erin vermeld staan, gelden tot het bewijs van het tegendeel.
Het is uiteindelijk een proces-verbaal geworden. Wat nu? 

De inspecteur zal in zijn proces-verbaal het sanctieniveau vermelden voor de weerhouden inbreuken, zoals bepaald door het Sociaal Strafwetboek. Een concreet overzicht:
  
Sanctieniveau
Gevangenisstraf
Strafrechtelijke geldboete
Administratieve geldboete
Niveau 1
//80 tot 800 EUR
Niveau 2
/hetzij 400 tot 4.000 EUR
hetzij 200 tot 2.000 euro
Niveau 3
/hetzij 800 tot 8.000 EUR
hetzij 400 tot 4.000 EUR
Niveau 4
hetzij 6 maanden tot 3 jaar
en/of 4.800 tot 48.000 EUR
hetzij 2.400 tot 24.000 EUR

Bijkomend zal u nog rekening moeten houden met de mogelijkheid tot vermenigvuldiging van de boete met het aantal betrokken werknemers, geplafonneerd tot het maximum van de boete vermenigvuldigd met honderd. 

Wordt de weerhouden inbreuk bestraft met een sanctie van niveau 2 of hoger (dus inbreuken die een strafrechtelijk staartje kunnen krijgen), dan bezorgt de inspecteur het proces-verbaal aan de arbeidsauditeur. De auditeur kan vervolgens: 

 • Afzien van de strafrechtelijke vervolging;
 • Een voorstel doen tot minnelijke schikking; 
 • Een voorstel doen tot bemiddeling in strafzaken; 
 • Een rechtstreekse vordering instellen voor de arbeidsrechtbank;
 • Vervolging instellen voor de correctionele rechtbank; 
 • Bijkomend onderzoek vorderen. 
Indien de arbeidsauditeur besluit te vervolgen, dan kan de correctionele rechtbank mogelijks een voordeling tot betaling van een geldboete en/of een gevangenisstraf uitspreken. Op een vonnis van de correctionele rechtbank zijn de standaardregels inzake beroepsmiddelen van toepassing, zoals voorzien in de artikelen 187 en 203 van het Wetboek van strafvordering. 

Wordt de weerhouden inbreuk bestraft met een sanctie van niveau 1, dan bezorgt de inspecteur het proces-verbaal enkel aan de federale Directie Administratieve geldboeten. Ook wanneer de arbeidsauditeur afziet van enige strafrechtelijke vervolging, gaat het dossier over naar deze instantie. U zal desgevallend per aangetekende brief worden uitgenodigd om binnen een termijn van 30 dagen uw verweermiddelen in te dienen. De Directie Administratieve geldboeten kan beslissen:
 • Om het dossier te klasseren zonder gevolg:
 • Om een administratieve geldboete op te leggen;
 • Om zich te beperken tot een eenvoudige schuldigverklaring.

Er is een beroepsmogelijkheid voorzien bij de arbeidsrechtbank tegen beslissingen van de Directie Administratieve geldboeten. 

Wenst u meer informatie, of heeft u bijstand van een advocaat nodig naar aanleiding van een bezoek van de sociale inspectie? Kristiaan Caluwaerts en Els Zegers staan uiteraard voor u klaar.